Inleiding 

De Stichting Kunstsuper Delft biedt een platform voor de kunstenaars uit Delft en omgeving om zichzelf te ontwikkelen en te presenteren en biedt bezoekers en deelnemers, ook met cultureel maatschappelijke projecten, de mogelijkheid om op een inspirerende manier in aanraking te komen met hoogwaardige ambachtelijke kunst in al haar verschijningsvormen. Kunstsuper Delft staat in een rijke Delftse traditie. Delft is immers van oudsher een bakermat van ambachtelijke kunst. Delftsblauw aardewerk is alom bekend en de Gist- en Spiritusfabriek is in het begin van de 19e eeuw een belangrijk opdrachtgever en aanjager geweest voor toegepaste kunst. Sinds 2015 is Kunstsuper Delft onderdeel van het Prinsenkwartier aan het Sint Agathaplein in Delft, waar zij een expositieruimte beheert en inricht met werk van de aangesloten kunstenaars. 

In dit beleidsplan worden eerst de uitgangspunten en het ontstaan van Kunstsuper Delft beschreven. Daarna passeren missie, ambitie en strategie de revue. Dan gaan wij kort in op de werkwijze, waarbij ook de in Kunstsuper Delft geplande activiteiten voor het jaar 2019 aan bod komen. 

Doelstelling 

De statutaire doelstelling van Stichting Kunstsuper Delft is: het bevorderen van de belangstelling en waardering voor beeldende kunst van zowel amateur als professionele kunstenaars uit Delft en omgeving, door middel van het aanbieden van een platform, waardoor het publiek uit alle lagen van de bevolking, op een laagdrempelige manier in aanraking kan komen met beeldende kunst in al zijn verschijningsvormen en de kunstenaar (amateur en professioneel) zichzelf kan ontwikkelen en presenteren. 

Ontstaan 

Kunstsuper Delft is in 2011 ontstaan onder de naam Stichting Hypo Kunstsuper als initiatief van Delftse kunstenaars die aanliepen tegen het probleem van geringe exposure en aandacht voor hun werk. Het aantal galeries in Delft is beperkt en competitie bij het verwerven van expositieplekken is groot. Om voldoende ruimte te vinden is er samenwerking ontstaan en kon in 2011 een ruimte worden betrokken in een tijdelijk leegstaand postkantoor aan de Hippolytusbuurt. Vervolgens werd een ander tijdelijk leegstaand pand gevonden. Met de vestiging in het Prinsenkwartier aan het Sint Agathaplein werd in 2015 een expositieruimte met continuïteit gevonden. In 2018 is de naam gewijzigd in Stichting Kunstsuper Delft. 

Missie, ambitie, visie en strategie 

Missie 

Kunstsuper Delft wil zijn platformfunctie versterken zodat voor de kunstenaars van verschillende disciplines aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om zichzelf te ontwikkelen en te presenteren. Voor de (potentiële) bezoekers en deelnemers aan projecten wil Kunstsuper Delft meer inspirerende vormen realiseren om hen met kunst kennis te laten maken. Daarbij wordt met name gezocht naar vormen om doelgroepen te bereiken die niet of nauwelijks met kunst in aanraking komen. De activiteiten dienen bij te dragen aan een positieve beeldvorming over het werk van (de) kunstenaars. 

Ambitie 

De ambitie is een stevige plek te verwerven in het Delftse culturele en maatschappelijke veld en samenwerking en cross overs te realiseren. Met zijn culturele maatschappelijke projecten wil Kunstsuper Delft de relevantie van kunst zichtbaar en voelbaar maken voor een breed publiek. 

Met de expositielocatie en het vertellen van verhalen over (het ontstaan van) de kunstwerken wordt ruimere aandacht geven aan de atelierfunctie en het collectief van kunstenaars en vrijwilligers. Kunstsuper Delft wil gezien worden als een laagdrempelige 

plek waar bezoekers kennis kunnen nemen van hedendaagse hoogwaardige ambachtelijke kunst. Voor de kunstenaars wordt gestreefd naar het verder ontwikkelen van hun kunstenaarschap, waaronder het realiseren van kunst in opdracht. 

Strategie 

Voor het realiseren van de missie en de ambitie worden de kwaliteiten van kunstenaars, vrijwilligers, partners in het Prinsenkwartier en de beschikbare middelen optimaal ingezet. Dit geschiedt door een zorgvuldige begeleiding vanuit het bestuur dat daartoe samenwerking met partners realiseert. Zo mogelijk wordt een en ander ondersteund door een coördinator. 

Werkwijze 

Kunstsuper Delft is actief in het initiëren, ontwikkelen, vervaardigen, uitvoeren, verkopen en stimuleren van (beeldende) kunstinitiatieven in eigen beheer en/of in samenwerking met derden. In de expositieruimte van Kunstsuper Delft wordt werk gepresenteerd van zo’n 40 kunstenaars uit Delft en omgeving in steeds wisselende opstellingen. Daarvoor zijn dagelijks enkele vrijwilligers aanwezig als gastvrouw/-heer uit een roulerend team van 30 personen. De vrijwilligers en kunstenaars geven uitleg over de aard en de totstandkoming van de geëxposeerde kunst. De kunstwerken kunnen ter plekke worden gekocht. Ook wordt geadviseerd over de inschakeling van kunstenaars voor kunst in opdracht. Verder worden openingen met inleidingen georganiseerd waarbij aangesloten kunstenaars in een ‘spotlight’ worden gezet. 

Tevens worden kunst gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennisoverdracht een belangrijk element is. De inrichting van de expositieruimte wordt gerealiseerd door vrijwilligers. Zij adviseren de kunstenaars bij de keuze van de te tonen kunstwerken en zorgen voor wisselende exposities. 

Activiteiten 

In 2017 is een start gemaakt van de tweemaandelijkse presentatie van ‘Artists in the Spotlight’. De publieke belangstelling daarvoor is groot. Om meer aandacht te genereren voor het werk van de kunstenaars is het beleid voor Facebookactiviteiten uitgebreid en is een Instagram account gerealiseerd. Beide activiteiten leveren goede respons op. 

Met Museum Prinsenhof is in 2018 samenwerking gerealiseerd voor het stimuleren van bezoek door middel van een vouchersysteem. In de loop van 2019 wordt deze samenwerkingsvorm gerealiseerd met Delft Marketing. Vervolgens wordt bezien of ook met andere (culturele) instellingen in Delft zo’n samenwerking mogelijk is. 

Met TU-Delft werd in 2018 een minor georganiseerd waarbij vijfentwintig studenten van de Faculty of Architecture Interiors Buildings Cities, Design Academy Eindhoven en de Willem de Kooning Academy Rotterdam ontwerpen maakten voor een nieuwe inrichting van de expositie- en verkoopruimte van Kunstsuper Delft. Doel van de minor is tweeledig: enerzijds ontstaan er nieuw vormen voor interactieve communicatie met het publiek, anderzijds wordt hiermee een relatie aangegaan met een jonge Delftse doelgroep die in samenspraak met kunstenaars de mogelijkheden van kunst voor de stad onderzoeken. Met deze nieuwe inrichting zal nog meer aandacht worden gerealiseerd voor de kwaliteit van de getoonde kunst en het ontstaan daarvan. De vijfentwintig designconcepten werden begin 2019 in het Prinsenkwartier geëxposeerd. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een uit te voeren concept. In samenwerking met partners worden gezocht naar mogelijkheden voor realisatie. 

In 2018 is een begin gemaakt met de conceptvorming van drie maatschappelijke projecten: 

Afvalstad wordt een kunstinstallatie die door scholen van middelbaar onderwijs wordt gerealiseerd in samenwerking met Delftse kunstenaars, ondersteund door lezingen en debatten georganiseerd door TOP Delft. Doel van het project is het door samenwerking realiseren van 

bewustwording van de afvalproblematiek bij jongeren en volwassenen. Het fysieke eindresultaat is een installatie in het Prinsenkwartier. Uitvoering is voorzien in de periode 2019- 2020. 

In het project Kunst in het verpleeghuis maakt de kunstenaar ter plekke een kunstwerk. Doel van het project is het bieden van ontspannende activiteiten voor bejaarden met een beperking of dementie. De uitvoering is het door een kunstenaar ter plekke in het verpleeghuis maken van een kunstwerk. Naast de invloed van het werken voor de bewoner in het verpleeghuis, levert de uitvoering ter plekke een heel nieuwe vorm van inspiratie op. De nu lopende pilot wordt in 2019 wellicht vertaald naar een plan van aanpak waarmee kunstenaars zelf aan de slag kunnen. 

In samenwerking met Delft Marketing, het lokale toeristenbureau, is voor uitvoering in 2019 een plan gerealiseerd voor een Gouden Draadroute binnen het landelijke thema ´De Gouden Eeuw`. De route toont Delft voor bezoekers als een veelzijdige stad waarin kunst en techniek samengaan. Bij de route zijn middenstand en culturele organisaties ‘met een gouden draad’ aan elkaar verbonden. Bezoekers kunnen met een routekaart hun weg volgen langs een veelheid aan belevenissen in de stad die allemaal een ander aspect van goud belichten. 

Communicatie 

Doel van Kunstsuper Delft zijn de plaats in het Delftse culturele en maatschappelijke veld te versterken en het versterken van zijn platformfunctie. Hierdoor zal de naamsbekendheid van de Kunstsuper Delft toenemen, zal het meer mensen trekken en zal de verkoop van kunst stijgen. Op dit moment zijn het vooral de bekendheid in Delft en zichtbaarheid op het Agathaplein die verbetering behoeven. 

Kunstsuper Delft gebruikt verschillende kanalen voor zijn communicatie: de website www.kunstsuperdelft.nl, social media Instagram, Facebook en Twitter, voor regionale media persberichten en persoonlijke contacten, flyers, voucheracties, samenwerking met Delft Marketing, tweemaandelijkse expositie ‘Artist in the spotlight’, voor kunstenaars en vrijwilligers is er een nieuwsbrief en tweemaal per jaar een netwerk- en informatiebijeenkomst. 

Samenwerking in het Prinsenkwartier 

Kunstsuper Delft is lid van de Coöperatie Prinsenkwartier, waar ook Galerie Kadmium, Delft Design, Top Delft en Café De Barbaar lid van zijn. Museum Prinsenhof is visiting partner. 

Het Prinsenkwartier is een centrum voor de creatieve industrie met manifestaties, lezingen, debatten, ateliers, exposities, workshops, podiumkunst en meet-ups. Een plek waar ondernemingen, onderwijs, kunstenaars, ontwerpers, overheid en publiek elkaar ontmoeten. 

In 2018 is een bestuurder van Kunstsuper Delft toegetreden tot het bestuur van de Coöperatie Prinsenkwartier. De bestuurlijke samenwerking is essentieel voor het bevorderen van intensieve samenwerking met de partners in het Prinsenkwartier ten einde wederzijds meerwaarde te creëren. 

Organisatie 

Stichting Kunstsuper Delft 

Sint Agathaplein 4 

2611 HR Delft 

www.kunstsuperdelft.nl 

info@kunstsuperdelft.nl 

secretarisbestuur@kunstsuperdelft.nl 

Kamer van Koophandel: 51786451 

BTW: NL8501710 64801 

Bank: NL40RABO 0158072960 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Kunstsuper Delft bestaat op dit moment (augustus 2019) uit twee personen die de functies van voorzitter (wisselend), penningmeester en secretaris vervullen. Het bestuur zal in 2019 worden uitgebreid met drie personen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar personen met een kunstzinnige en/of culturele achtergrond en affiniteit met de stad Delft. 

Vrijwilligers 

Kunstsuper Delft heeft geen werknemers in dienst. Alle taken worden vervuld door onbetaalde vrijwilligers. 

Financiën 

De vastgestelde jaarrekening over 2017 is als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. 

Werving van subsidiegevers, partners en sponsors 

Kunstsuper Delft streeft ernaar de ANBI-status te verwerven. Daaropvolgend zal het bestuur in 2019 een strategie voor het werven van subsidiegevers, partners en sponsors realiseren. 

RB / Kunstsuper Delft / 26-08-2019 

Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.